Regulamin sklepu internetowego EcoOgrody.pl 

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://ecoogrody.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod nazwą: "ADVIKO", z siedzibą w Rzeszowie 35-078 przy ulicy Hetmańskiej 75/78, NIP: 9222524197, REGON: 060524825, poczta elektroniczna: kontakt@ecoogrody.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://ecoogrody.pl
 2. Sprzedawca – "ADVIKO", z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 75/78, NIP:9222524197, REGON: 060524825
 3. Klient (kupujący) - każdy podmiot kupujący w Sklepie, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Klient (kupujący) uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, zasady, okres oraz tryb realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określa Karta gwarancyjna dostarczana Kupującemu wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
 7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski. Zamówienia realizowane są także poza granicami Polski po uprzednim ustaleniu warunków oraz kosztów dostawy.
 9. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

 • umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
 • umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
 • przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wyplenienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego

4. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z podanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 • dostęp do poczty elektronicznej.

6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§4 Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3 niniejszego Regulaminu).
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia oraz aktualnej dostępności towarów z zamówienia w magazynach lub dystrybucji.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem InPost S.A. lub firm spedycyjnych DHL, UPS, DPD, SPEDIMEX. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dostaw za pośrednictwem innych niż wymienione w zdaniu poprzednim firm spedycyjnych.
 5. Informacje o dostępnych rodzajach oraz kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

§6 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A. o numerze: PL 55 1140 2004 0000 3302 7926 6530
 • płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem).
 • Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z chwilą zakupu  - zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 2. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub otrzymania informacji o wyborze przez Klienta płatności przy odbiorze.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT dostarczaną wraz z zamówieniem oraz wysyłaną drogą elektroniczną.
 4. Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT bez podpisu Klienta, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.

§7 Reklamacje i postanowienia ogólne 

KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Klient uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105) oraz Dyrektywą (UE) 2019/771 rękojmia – zgodność z umową towaru kupionego przez konsumenta od przedsiębiorcy. 
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 4. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Klient uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Klienta uprzywilejowanego towar na swój koszt.
 5. Klient uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny
 6. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Klient uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
 • wymiany towaru,
 • naprawy towaru.

7. Dodatkowo, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uprzywilejowanego.

8. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.

9. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres elektroniczny kontakt@ecoogrody.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

11. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Klient uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres: 35-007 Krasne, Krasne 172. Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

12. Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

13. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

14. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

KLIENCI INNI NIŻ KLIENCI UPRZYWILEJOWANI

Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta innego niż Klient uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11 ust. 4 w brzmieniu „Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Klientem uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona”

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi (kupującemu) będącemu klientem uprzywilejowanym przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania jakiekolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta uprzywilejowanego lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.  
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient  uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 4. Klient uprzywilejowany może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi uprzywilejowanemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru). Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.
 11. Towar należy dostarczyć na adres: Hetmańska 75/78, 35-078 Rzeszów 
 12. W razie odstąpienia od umowy Klient uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:  
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi uprzywilejowanemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres kontakt@ecoogrody.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy z którego Klient uprzywilejowany może ale nie musi skorzystać.
 3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej kontakt@ecoogrody.pl
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta uprzywilejowanego postanowień niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient uprzywilejowanego jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@ecoogrody.pl
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta uprzywilejowanego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 10. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 11. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta uprzywilejowanego.

§10 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§ 11 Zastrzeżenia 

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym (klientem) niebędącym Kupującym (klientem) uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego (klienta) niebędącego Kupującym (klientem) uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

§ 12 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Firma ADVIKO z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 75/78.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu w sklepie on-line, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.
 5. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru.
 6. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 7. 7W oparciu o dane osobowe Klientów oraz Użytkowników Sklepu, dochodzić będzie do ich profilowania, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, będziemy przedstawiać Klientom oraz Użytkownikom Sklepu, dobrane do ich zainteresowania inne produkty, które mogą ich zainteresować. Klient oraz Użytkownik Sklepu w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu na w/w działanie, zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce prywatności i plików cookies.
 8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej . Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.